จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.สตูล
  • 13 มี.ค. 2566
  • 149

วันที่ 12 มี.ค.66 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตามโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล (โรงเรียนตันหยงโป) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆ ต่อสังคม และพัฒนาระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในความสมดุลตามธรรมชาติ โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง แนะนำวิธีการปลูกและสนับสนุนกล้าไม้         ป่าชายเลน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ต.ตันหยงโป เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลตันหยงโป และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 65 คน ร่วมปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ณ หมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล จำนวน 300 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม