จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.สตูล
  • 13 มี.ค. 2566
  • 202

วันที่ 12 มี.ค.66 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตามโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล (โรงเรียนตันหยงโป) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆ ต่อสังคม และพัฒนาระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในความสมดุลตามธรรมชาติ โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง แนะนำวิธีการปลูกและสนับสนุนกล้าไม้         ป่าชายเลน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ต.ตันหยงโป เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลตันหยงโป และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 65 คน ร่วมปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ณ หมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล จำนวน 300 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง