จัดฝึกอบรมการปลูกฟื้นฟูปะการังหลักสูตร การปลูกฟื้นฟูปะการังให้กับอาสาสมัครนักดำน้ำ จ.ภูเก็ต
  • 13 มี.ค. 2566
  • 146

วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดฝึกอบรมการปลูกฟื้นฟูปะการังหลักสูตร การปลูกฟื้นฟูปะการังให้กับอาสาสมัครนักดำน้ำ ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทช.ที่10 (กระบี่) นายสุชาติ รัตนเรืองสี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การฟื้นฟูปะการังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีววิทยา ประโยชน์ ความสำคัญสาเหตุการทำลาย แนวทางการอนุรักษ์ปะการัง กฎหมายที่เกี่ยวกับปะการัง แนวทางการฟื้นฟูปะการังในรูปแบบต่างๆ และวันที่ 12 มี.ค. 2566 ได้ฝึกอบรมภาคปฏิบัติพื้นที่ทางทะเลบริเวณเกาะไม้ท่อน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ฝึกทักษะการลอยตัวตามมาตรฐานการปลูกปะการัง ทักษะการแยกปะการังที่มีชีวิตและปะการังตายโดยการดูตัวอ่อนปะการัง ทักษะการหาเศษชิ้นส่วนปะการังที่จะนำไปปลูก ซึ่งมีนักดำน้ำอาสาสมัครที่ผ่านหลักสูตรทั้งสิ้น 17 คน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะ ศักยภาพ และประสบการณ์ปฏิบัติงานใต้น้ำให้กับนักดำน้ำอาสาสมัคร ให้สามารถปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูปะการังได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม