จัดฝึกอบรมการปลูกฟื้นฟูปะการังหลักสูตร การปลูกฟื้นฟูปะการังให้กับอาสาสมัครนักดำน้ำ จ.ภูเก็ต
  • 13 มี.ค. 2566
  • 174

วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดฝึกอบรมการปลูกฟื้นฟูปะการังหลักสูตร การปลูกฟื้นฟูปะการังให้กับอาสาสมัครนักดำน้ำ ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทช.ที่10 (กระบี่) นายสุชาติ รัตนเรืองสี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การฟื้นฟูปะการังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีววิทยา ประโยชน์ ความสำคัญสาเหตุการทำลาย แนวทางการอนุรักษ์ปะการัง กฎหมายที่เกี่ยวกับปะการัง แนวทางการฟื้นฟูปะการังในรูปแบบต่างๆ และวันที่ 12 มี.ค. 2566 ได้ฝึกอบรมภาคปฏิบัติพื้นที่ทางทะเลบริเวณเกาะไม้ท่อน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ฝึกทักษะการลอยตัวตามมาตรฐานการปลูกปะการัง ทักษะการแยกปะการังที่มีชีวิตและปะการังตายโดยการดูตัวอ่อนปะการัง ทักษะการหาเศษชิ้นส่วนปะการังที่จะนำไปปลูก ซึ่งมีนักดำน้ำอาสาสมัครที่ผ่านหลักสูตรทั้งสิ้น 17 คน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะ ศักยภาพ และประสบการณ์ปฏิบัติงานใต้น้ำให้กับนักดำน้ำอาสาสมัคร ให้สามารถปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูปะการังได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง