สำรวจโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จ.ปัตตานี
  • 14 มี.ค. 2566
  • 240

วันที่ 13 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจ  ติดตาม สถานภาพพื้นที่แนวชายฝั่งอ่าวปัตตานี และตรวจสอบความเสียหายโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เคยดำเนินการมานั้น เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจสอบแก่กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำหรับนำไปประกอบใช้เป็นข้อมูลจัดทำคำของบประมาณซ่อมแซมแนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งอยู่ในหาดเทพา-แหลมโพธิ์ จากการตรวจสอบ พบว่า โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ที่ดำเนินการในปีงบประมาณใน 2562 ระยะทาง 3,700 เมตร มีความชำรุด เสียหายอย่างรุนแรง เกือบตลอดแนวโครงการฯ ยังคงเหลือระยะเพียงแค่ 192 เมตร ที่มีความชำรุดเสียหายในระดับน้อย สาเหตุอาจเกิดจากกระแสคลื่น ลม และตัวเพรียงทะเล ทำให้ไม้ไผ่ในพื้นที่โครงการฯ ได้รับความชำรุดเสียหาย ซึ่งควบคุมทั้งพื้นที่เขต ต.บานา  ต.ตันหยงลุโละ และต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี พร้อมทั้งได้รับความชื่นชมจากชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ว่าหลังมีการดำเนินการโครงการฯ สามารถชะลอคลื่นได้เป็นอย่างดี และเริ่มมีพืชพันธุ์ป่าชายเลนงอกเพิ่มขึ้นทั้งจากการงอกโดยธรรมชาติ และการปลูกของทุกภาคส่วนด้านหลังแนวไม้ไผ่ และพบว่า แนวไม้ไผ่เป็นที่อยู่ของสัตว์เปรียบเสมือนบ้านปลา สามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น ทั้งปลาและหอยที่มาเกาะติดกับแนวไม้ไผ่ ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งสำหรับนำจัดทำคำของบประมาณ 2568 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง