เก็บขยะทะเลตกค้าง จ.สงขลา
  • 14 มี.ค. 2566
  • 264

วันที่ 13 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ ณ บริเวณชายหาด หมู่ที่ 6 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อสม. ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียนโรงเรียนสทิงพระวิทยา รวมจำนวน 50 คน สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 553 กก. ส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป เช่น เศษโฟม ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก รองเท้า และทุ่นลอย เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง