ร่วมโครงการเวทีสาธารณะความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • 14 มี.ค. 2566
  • 152

วันที่ 13 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) กล่าวเปิดงาน โครงการ เวทีสาธารณะ ความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการการปรับตัว โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจัดโดย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พร้อมนี้ นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย  ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯและ เจ้าหน้าที่ สสค. นำเครือข่าย อสทล. จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ห้องสุพรรณิการ์ ไอธารา รีสอร์ แอนด์ สปา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้า สู่การวางแผนและงบประมาณในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทย สามารถพัฒนาทางเลือกมาตรการการปรับตัวที่เหมาะสม และคำนึงถึงมิติที่รอบด้าน และ เพื่อทบทวน จัดลำดับความสำคัญ และประเมินทางเลือกมาตรการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม