ร่วมโครงการเวทีสาธารณะความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • 14 มี.ค. 2566
  • 187

วันที่ 13 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) กล่าวเปิดงาน โครงการ เวทีสาธารณะ ความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการการปรับตัว โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจัดโดย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พร้อมนี้ นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย  ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯและ เจ้าหน้าที่ สสค. นำเครือข่าย อสทล. จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ห้องสุพรรณิการ์ ไอธารา รีสอร์ แอนด์ สปา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้า สู่การวางแผนและงบประมาณในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทย สามารถพัฒนาทางเลือกมาตรการการปรับตัวที่เหมาะสม และคำนึงถึงมิติที่รอบด้าน และ เพื่อทบทวน จัดลำดับความสำคัญ และประเมินทางเลือกมาตรการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง