สำรวจความหลากหลายในแหล่งหญ้าทะเล จ.สตูล
  • 15 มี.ค. 2566
  • 387

วันที่ 12-14 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป และตัวแทนชุมชน ลงพื้นที่บริเวณบ้านตันหยงโป ม.1 ต. ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล เพื่อสำรวจความหลากหลายและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล ด้วยวิธีลากอวนทับตลิ่ง ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โครงการสนับสนุนงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เบื้องต้นจากการสำรวจกลุ่มสัตว์น้ำชนิดเด่นที่พบในแนวหญ้า ได้แก่ กลุ่มปลาแป้น ปลาทราย และปลาบู่ และพบหญ้าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใบเล็ก และหญ้าคาทะเล ทั้งนี้จะนำตัวอย่างที่ได้นำไปจำแนกในระดับสกุล และชนิดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง