ทช. จัดปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันมาฆบูชา 2566
  • 16 มี.ค. 2566
  • 240

วันที่ 15 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ท้องที่บ้านเหนือคลอง ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ซึ่งมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื้อที่จำนวน 4 ไร่ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะพงขาว) จำนวน 17,500 ตัว เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายต่างๆให้เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน รู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการยังชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการทำความดี เนื่องในวันมาฆบูชา อีกทั้งยังเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน สร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่ และเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไปและชุมชนชายฝั่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้คงอยู่สืบไป โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 17(เหนือคลอง กระบี่) เทศบาลตำบลเหนือคลอง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และชาวบ้านบ้านเหนือคลอง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง