เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ จ.สงขลา
  • 16 มี.ค. 2566
  • 140

วันที่ 15 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ สวนป่าทักษิณ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี นายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลบ่อตรุ อสม. โรงเรียนวัดสีหยัง โรงเรียนวัดประดู่ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 170 คน ทั้งนี้ มีกิจกรรมปล่อยปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว การจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะ โดยสามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 415 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป เช่น เศษโฟม ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก รองเท้า และทุ่นลอย เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม