จับกุมร้านอาหารซีฟู้ด จ.ภูเก็ต จำหน่ายปลาสวยงามตาม บัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงฯ
  • 17 มี.ค. 2566
  • 246

วันที่ 16 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ตรวจตราบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 พ.ย. 60 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 พ.ค. 63 ประกอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 65 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เจ้าหน้าที่กองกำกับการ 5 สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจจังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งทางสื่อโซเซียล ไลน์ ว่ามีการลักลอบครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงฯ สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าผู้บริโภคอาหารทะเล บริเวณตลาดราไวย์ซีฟู๊ด ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงออกปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน เพื่อตรวจตราการกระทำผิดตามประกาศกระทรวงฯ พบว่าบริเวณหน้าร้านอาหารลุงปันซีฟู๊ด ตลาดราไวย์ซีฟู๊ด มีการจำหน่ายสัตว์น้ำทะเลชนิดต่างๆ และมีการขังปลาหิน ในวงศ์ Scorpaenidae  จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นปลาสวยงามลำดับที่ 78 ตามบัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงฯ ได้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิด โดยมีผู้ต้องหา 1 ราย คือ เจ้าของร้านขายอาหารทะเล ชื่อลุงปันซีฟู๊ด แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืน ข้อ 11 (8) ห้ามจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามบันทึกประจำวันข้อ 7 เวลา 20.09 น. คดีอาญาที่ 234/2566 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง