เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน
  • 17 มี.ค. 2566
  • 297

วันที่ 16 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ แม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ทั้งสิ้น จำนวน 853 กก. และดำเนินคัดแยกขยะ ตามหลักการอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้องต่อไป ขยะที่พบมาก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ กล่องโฟม ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่น ๆ กระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง