ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 17 มี.ค. 2566
  • 269

วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการเก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ เกาะเหลื่อม และเกาะแรด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเล ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2565 – 15 มีนาคม 2566 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าอยู่ระหว่าง 25.380–30.787 °C โดยพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 และเพิ่มสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นยังไม่พบการฟอกขาว ซึ่งสอดคล้อง NOAA Coral Reef Watch ที่คาดการณ์ว่าระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 - มีนาคม 2566 อุณหภูมิของน้ำทะเลไม่มีผลทำให้เกิดปะการังฟอกขาว แต่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อาจส่งผลต่อการเกิดปะการังฟอกขาวในเกณฑ์เฝ้าระวังในพื้นที่อ่าวไทย ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ทั้งนี้จะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง