ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จ.สตูล
  • 18 มี.ค. 2566
  • 147

วันที่ 17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล จัดโดยกลุ่มเครือข่าย ทสม.ตำบลพิมาน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณชุมชนริมฝั่งคลองเจ๊ะสมาดพื้นที่ตำบลพิมาน และเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมเครือข่าย ทสม. และทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน  โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนในพื้นที่รวม 100 คน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดกุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์เปิดโลกบ้านโคกพะยอม (ริมคลองเจ๊ะสมาด) ชุมชนบ้านโคกพะยอม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล โดยมี นายประพัตร์  แก้วมณี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม