ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จ.สตูล
  • 18 มี.ค. 2566
  • 238

วันที่ 17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล จัดโดยกลุ่มเครือข่าย ทสม.ตำบลพิมาน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณชุมชนริมฝั่งคลองเจ๊ะสมาดพื้นที่ตำบลพิมาน และเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมเครือข่าย ทสม. และทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน  โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนในพื้นที่รวม 100 คน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดกุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์เปิดโลกบ้านโคกพะยอม (ริมคลองเจ๊ะสมาด) ชุมชนบ้านโคกพะยอม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล โดยมี นายประพัตร์  แก้วมณี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง