หารือรุปแบบการปักไม้ไผ่ จ.จันทบุรี
  • 18 มี.ค. 2566
  • 151

วันที่ 17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) จัดการประชุมหารือรูปแบบการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น เพื่อป้องกันความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ม.4-5 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นกรณีเร่งด่วน ตามข้อสั่งการหนังสือ ทส 404/260 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ วัดเขาตาหน่วย ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยมี นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี(พันตำรวจโท ดร.ฐนภัทร กิตติวงศา)  ผู้ใหญ่บ้านหมู่4และหมู่5  พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม  50 คน สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าว แบบเร่งด่วน ด้วยวิธีการปักไม่ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ด้วยการใช้รูปแบบการปักไม้ไผ่เป็นแนว 1 ชั้น โดยให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ทันฤดูมรสุม พร้อมให้ตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม