ตรวจสภาพป่า จ.ชลบุรี
  • 18 มี.ค. 2566
  • 146

วัันที่ 17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า ตามที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ป่าชายเลน กรณีเทศบาลตำบลบางปะกงขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่องการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนที่ยังมิได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณหลังวัดคงคาราม เนื้อที่ 4-2-23 ไร่ ท้องที่ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการอนุญาตและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัดคงคาราม (วัดบน) เทศบาลตำบลบางปะกง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบน นำตรวจพื้นที่ดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม