ตรวจสภาพป่า จ.ชลบุรี
  • 18 มี.ค. 2566
  • 213

วัันที่ 17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า ตามที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ป่าชายเลน กรณีเทศบาลตำบลบางปะกงขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่องการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนที่ยังมิได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณหลังวัดคงคาราม เนื้อที่ 4-2-23 ไร่ ท้องที่ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการอนุญาตและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัดคงคาราม (วัดบน) เทศบาลตำบลบางปะกง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบน นำตรวจพื้นที่ดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง