ร่วมเก็บขยะใต้ทะเล จ.ภูเก็ต
  • 18 มี.ค. 2566
  • 140

วันที่ 17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียมประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พื้นที่อ่าวกะตะ ต.กะรน จ.ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นายเรวัตร อารีรอบ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร) และนายกเทศมนตรีตำบลกะรน (เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักดำน้ำอาสาสมัคร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 245 คน สามารถเก็บขยะรวมทั้งสิ้น 202 กก. ประกอบด้วย ขยะประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก สมอเรือ และเศษเครื่องมือประมง นำขยะที่เก็บได้ทั้งหมดลำเลียงขึ้นฝั่งและจัดการตามกระบวนการ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรปะการังเทียมให้คงความสมบูรณ์ สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม