ทดลองฟื้นฟูปะการังเป็นทางเดินให้นักท่องเที่ยวเดินใต้ทะเล จ.ชลบุรี
  • 23 มี.ค. 2566
  • 144

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่เกาะล้านและเกาะสาก จ.ชลบุรี ดำเนินการทดลองฟื้นฟูปะการังโดยย้ายโขดปะการังที่ผู้ประกอบนำไปกองรวมกันเพื่อเปิดพื้นที่เป็นทางเดินให้นักท่องเที่ยวเดินใต้ทะเล และปะการังได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ซึ่งในวันนี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายปะการังที่กองทับซ้อนกัน ทั้งที่อยู่ด้านบนและด้านล่างไปจัดวางกระจายบนพื้นทรายและพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงเพื่อให้เป็นฐานสำหรับลงเกาะของตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ โดยวิธีการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล โดยมีนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดทรัพยากรทางทะเลไปให้คำแนะนำ ทั้งนี้หลังจากนี้จะดำเนินการจัดกิจกรรมฟื้นฟูโดยระดมนักดำน้ำอาสาสมัครและผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมดำเนินการย้ายก้อนปะการังทั้งหมด 10 แปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม