จัดกิจกรรม โครงการปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดโลกร้อน จ.ระยอง
  • 23 มี.ค. 2566
  • 142

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการการ ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดโลกร้อน จ.ระยอง เนื่องในวันป่าไม้โลก 21 มีนาคม 2566 โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณบ้านทะเลน้อย หมู่ที่ 6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง เนื้อที่ 25 ไร่ โดยมีนายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยองเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำนวนประมาณ 350 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม