ปล่อยปลาสวยงามตามบัญชี 3 ฯ พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 24 มี.ค. 2566
  • 150

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เกาะไม้ท่อน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการเกาะไม้ท่อน ดำเนินการปล่อยปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 พ.ย. 60 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นปลาไหลเมอร์เร่ จำนวน 9 ตัว ที่จับและยึดของกลางจากผู้กระทำความผิดตามประกาศกระทรวงดังกล่าว รวมทั้งที่ได้รับจากชาวประมงพื้นบ้านเนื่องจากปลาติดมากับเครื่องมือประมง ซึ่งปลาไหลมอเรย์ถือเป็นสัตว์แปลกใต้ท้องทะเลลึก เป็นปลาปลาสวยงามที่ควรอนุรักษ์ไว้ ทั้งนี้ได้ปล่อยปลาไหลเมอร์เร่กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อคงความหลากหลายของปลาสวยงาม รักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสัตว์น้ำสวยงาม ให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม