ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช
  • 24 มี.ค. 2566
  • 192

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่5 (สงขลา) ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาร่วมปลูกป่า 500,000 ต้น เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าอยู่ จัดโดยอำเภอปากพนัง โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ปากพนัง นครศรีธรรมราช) สนับสนุนพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 5 ชนิด ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ พังกาหัวสุมดอกแดง จาก และสารภีทะเล จำนวน 500 ต้น และร่วมปลูกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง