ปลูกป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช
  • 24 มี.ค. 2566
  • 146

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธร ปลัดอำเภอปากพนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย กำนันตำบลคลองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวรรณาราม และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.คลองน้อย ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยใช้พันธุ์กล้าโกงกางใบใหญ่ จำนวน 300 ต้น และร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 100,000 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อนในทะเล เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน สร้างรายได้ให้กับประมงพื้นบ้านในพื้นที่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม