ปลูกป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช
  • 24 มี.ค. 2566
  • 228

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธร ปลัดอำเภอปากพนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย กำนันตำบลคลองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวรรณาราม และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.คลองน้อย ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยใช้พันธุ์กล้าโกงกางใบใหญ่ จำนวน 300 ต้น และร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 100,000 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อนในทะเล เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน สร้างรายได้ให้กับประมงพื้นบ้านในพื้นที่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง