วันที่ 24 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีได้รับแจ้งจากนางสาวศิรินธิตา บุญเกิด นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลเนินพระ พบก้อนน้ำมันดินบริเวณชายหาดสุชาดา อ.เมือง จ.ระยอง ผลการสำรวจเบื้องต้นพบก้อนน้ำมันดินบริเวณชายหาดแสงจันทร์ไปจนถึงหาดสุชาดา ระยะทาง ประมาณ 3.25 กิโลเมตร ไม่ทราบแหล่งที่มา จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและทำการสุ่มเก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดิน จำนวน 3 สถานี (TB1-3) ทั้งนี้ สภาพน้ำทะเลเป็นปกติ ยกเว้นสถานี TB2 มีก้อนน้ำมันดินปะปนอยู่เล็กน้อย โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.87-8.09 อุณหภูมิ 32.2-32.4 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30.4-30.7 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.56-6.82 มิลลิกรัมต่อลิตร และจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบริเวณเกิดเหตุ ทราบว่าขึ้นเกยหาดในช่วงเช้า โดยผลการวิเคราะห์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง