ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม จ.ปัตตานี
  • 25 มี.ค. 2566
  • 141

วันที่ 20-23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม ปี 2564 ในพื้นที่ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี จำนวนจัดวาง 870 แท่ง ติดตามหลังการจัดวางระยะ 18 เดือน พบการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตจำพวกเพรียงหิน ไบรโอซัว ไฮดรอย์ ฟองน้ำ หอยสองฝา มีการปกคลุมของสาหร่ายทะเล ไม่พบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และปลาที่พบส่วนใหญ่ อาทิ กลุ่มปลาสินสมุทร กลุ่มปลากะพง กลุ่มปลากะรัง  เป็นต้น ทั้งนี้จากการสำรวจจะนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการสำรวจติดตามของกรมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม