ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ จ.สมุทรสาคร
  • 25 มี.ค. 2566
  • 219

วันที่ 24 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ จ.สมุทรสาคร ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำล้ำน้ำ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 15 จุด  ผลการตรวจสอบพบว่าอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 จุด ในท้องที่ ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง