จัดกิจกรรม โครงการอาสาสมัครกาชาดพิทักษ์ชายหาด ปราศจากขยะ จ.เพชรบุรี
  • 26 มี.ค. 2566
  • 143

วันที่ 25 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด  จัดกิจกรรม โครงการ อาสาสมัครกาชาดพิทักษ์ชายหาด ปราศจากขยะ และกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม (ครั้งที่2) ตามแนวคิด ชวนอาสามาทำดีปี 2 ณ หาดชมจันทร์ หาดชมตะวัน อ.บ้านแหลม และ หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โดยมี นางพัณณชิตา นำพูลสุขสันต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ นายสืบสกุล หนูไชยา ผอ.สทช.3 ร่วมเป็นเกียรติและโบกธงสัญลักษณ์หน่วยงาน ทช. เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ เจ้าหน้าที่ จาก สทช.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของขยะและวิธีการคัดแยกขยะตามแบบ ICC   โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุวกาชาด อาสาสมัครกาชาด อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวในพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะได้น้ำหนักรวม 354 กก. แบ่งออกเป็นขยะทั่วไป 339 กก. ขยะอินทรีย์ 15 กก. โดยขยะที่มีจำนวนชิ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฝาจุกขวดพลาสติก ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงก๊อปแก๊ป ซึ่งการจัดกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม