ร่วมกิจกรรมรักษ์ทะเลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้น้ำเกาะเกล็ดแก้ว
  • 26 มี.ค. 2566
  • 142

วันที่ 25 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ทะเลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้น้ำเกาะเกล็ดแก้ว โดยมี น.อ.จิระวัฒน์  อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ศูนย์วิจัยทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก รร.ชุมพลทหารเรือ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) รร.พลูตาหลวงวิทยา ชมรมดำน้ำแสมสาร และ รร.ชุมชนพบพระ จ.ตาก เป็นต้น รวมจำนวน 100 คน  ณ รร.ชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ได้ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูปะการัง รวมทั้งมีกิจกรรมการเก็บขยะรอบเกาะเกล็ดแก้ว และ ดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลเกาะเกล็ดแก้วอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ลดผล กระทบของขยะทะเล ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ห่วงโซ่อาหารใต้ท้องทะเลมีสภาพดีขึ้น อีกทั้งยัง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางทะเล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม