สำรวจข้อมูลความลึกท้องน้ำ จ.ภูเก็ต
  • 28 มี.ค. 2566
  • 309

วันที่ 27 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความลึกท้องน้ำโดยใช้เครื่องมือหยั่งความลึกท้องน้ำ (Echo Sounder) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านหน้าโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง บริเวณแหลมสะพานหิน พื้นที่สำรวจนี้อยู่ในระบบหาดอ่าวภูเก็ต (T8A235) ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เป้าหมายในการสำรวจรวมทั้งหมด 23 แนว แบ่งออกเป็น แนวขนานกับชายฝั่ง 14 แนว แนวตั้งฉากกับชายฝั่ง 7 แนว และแนวทแยงตัดผ่านพื้นที่สำรวจ จำนวน 2 แนว แต่ละแนวสำรวจมีระยะห่างระหว่างแนว 50 ม. โดยผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พื้นที่สำรวจมีความลึกท้องน้ำประมาณ -0.36 ถึง -1.17 เมตร และมีความลาดชันพื้นท้องทะเลโดยประมาณ 0-3 องศา ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้จะนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตฝั่งตะวันออกต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง