ร่วมโครงการขยะแลกไข่ บ้านฉู่ฉี่ จ.สมุทรสงคราม
  • 28 มี.ค. 2566
  • 139

วันที่ 27 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูดอนหอยหลอด บ้านฉู่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ที่เข้าร่วมโครงการขยะแลกไข่ บ้านฉู่ฉี่ มีความรักษ์โลก ตามมาตราการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักวิชาการ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ได้จัดเก็บขยะทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 656 กก. ปริมาณขยะ 5 อันดับแรก ดังนี้ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดเครื่องดื่ม (ขวดแก้ว) ขยะอื่นๆ โดยได้ขอความอนุเคราะห์ ให้เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง เพื่อนำขยะทะเล ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม