ร่วมพิธีเปิดโครงการฐานลงเกาะลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
  • 29 มี.ค. 2566
  • 134

วันที่ 28 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฐานลงเกาะลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ทั้งหมด 300 ชุด จัดโดยฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าระบบส่ง  เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำรวมถึงช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัยพากรสัตว์น้ำตารมแนวชายฝั่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กฟผ.กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการเครือข่าย กลุ่มทรัพยากรใต้น้ำ ชุมชน ปากคลอง และชุมชนในท้องที่ และมีนายอำเภอบางสะพานน้อย  ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอบางสะพานน้อย  ประธานกลุ่มรักษ์ทรัพยากรใต้น้ำชุมชนปากคลอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พื้นที่ เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม