ร่วมเปิดตัวโครงการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งเพื่อสร้างบ้านให้ปลาสมุทรสาคร
  • 29 มี.ค. 2566
  • 138

วันที่ 28 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมเปิดตัวโครงการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งเพื่อสร้างบ้านให้ปลาสมุทรสาคร ตามแผนปฏิบัติการเมืองสมุทรสาครมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ณ สำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน และนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กล่าวตอนรับ มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อลดปริมาณขยะทะเลและลดอัตราการเพิ่มของขยะทะเลและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดคาร์บอน และนำขยะมาคัดแยกและขายเป็นขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนกลุ่มชุมชนชายฝั่ง และสมทบทุนในโครงการสร้างบ้านให้ปลาสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ สมาคมนักผังเมืองไทย อบต.พันท้ายนรสิงห์ อบต.โคกขาม และกลุ่มชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วม จำนวน 190 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม