ร่วมเปิดตัวโครงการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งเพื่อสร้างบ้านให้ปลาสมุทรสาคร
  • 29 มี.ค. 2566
  • 250

วันที่ 28 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมเปิดตัวโครงการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งเพื่อสร้างบ้านให้ปลาสมุทรสาคร ตามแผนปฏิบัติการเมืองสมุทรสาครมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ณ สำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน และนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กล่าวตอนรับ มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อลดปริมาณขยะทะเลและลดอัตราการเพิ่มของขยะทะเลและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดคาร์บอน และนำขยะมาคัดแยกและขายเป็นขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนกลุ่มชุมชนชายฝั่ง และสมทบทุนในโครงการสร้างบ้านให้ปลาสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ สมาคมนักผังเมืองไทย อบต.พันท้ายนรสิงห์ อบต.โคกขาม และกลุ่มชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วม จำนวน 190 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง