สำรวจพื้นที่หาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 30 มี.ค. 2566
  • 206

วันที่ 29 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงสำรวจพื้นที่บริเวณหาดปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.หาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร โดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) จากการสำรวจพบว่า บริเวณหาดปราณบุรีมีลักษณะเป็นหาดทราย มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และประมงชายฝั่ง พบโครงสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งแบบขั้นบันได ความยาวประมาณ 3.74 กิโลเมตร จากการสำรวจในครั้งนี้ได้นำภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) มาประมวลผลด้วยกระบวนการโฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry) ซึ่งจะได้ภาพถ่ายออร์โธสมาจัดทำเป็นแผนที่ ทั้งนี้ กอช. จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำรวจ ติดตาม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง บริเวณหาดปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง