ร่วมฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล จ.ชลบุรี
  • 13 เม.ย. 2566
  • 151

วันที่ 12 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล บริเวณพื้นที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.2 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบเดินใต้ทะเล พื้นที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย กิจกรรมการย้ายโขดปะการังกระจายในพื้นที่ การเก็บขยะทะเล และการปลูกฟื้นฟูปะการัง มีอาสาสมัครนักดำน้ำและผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วม 35 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูปะการังที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานเพื่อกำหนดพื้นที่ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลฯ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง