กรมทะเลชายฝั่ง จัดฝึกอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลไทย
  • 19 เม.ย. 2566
  • 175

วันที่ 18 เมษายน 2566 กรม ทช. จัดฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศประจำประเทศไทย (IOI Thailand) ร่วมกับสถาบันการศึกษามหาสมุทรระหว่างประเทศ (IOI Ocean Academy) สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 หลักสูตร ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลไทย ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8  โดยมี รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ ในการนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรม และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Z00M APPLICATION) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์ุ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) และดร. อนุวัฒน์ นทีวัฒนาผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย ถึงผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล: ความเป็นมาและสถานการณ์ และนำเสนอกิจกรรมสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ รวมทั้งแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 128 คน สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Z00M APPLICATION) เวลา 09.00 - 11.00น. (วันละ 2 ชั่วโมง) สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเข้ารับอบรมออนไลน์ฟรีโดยไม่มีค่าใช่จ่าย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง