ร่วมโครงการ ลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร
  • 20 เม.ย. 2566
  • 51

วันที่ 19 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) เข้าร่วมโครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร ณ บริเวณริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลมและวัดแหลมสุวรรณาราม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดงานจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมุ่งเน้นเรื่องการลดปริมาณขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลรวมทั้งผู้ที่บริโภคสัตว์ทะเล เพื่อดำเนินการเก็บ คัดแยก และส่งกำจัดขยะในบริเวณดังกล่าว ตามแผนปฏิบัติการเมืองสมุทรสาครมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการลดคาร์บอน และนำขยะมาคัดแยกและขายเป็นขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นแรงจูงใจและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง