สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.จันทบุรี
  • 25 เม.ย. 2566
  • 319

วันที่ 24 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงสำรวจพื้นที่บริเวณหาดแหลมเสด็จ และหาดเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีความยาวชายฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร โดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) จากการสำรวจพบว่า บริเวณแหลมด้านทิศเหนือและทิศใต้มีลักษณะเป็นหาดหิน ในบริเวณอื่นหาดมีลักษณะเป็นหาดทราย มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และประมงชายฝั่ง พบโครงสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งแบบลาดเอียงและแบบขั้นบันไดของกรมโยธาฯ ความยาวประมาณ 1.60 กิโลเมตร กำแพงกันคลื่นแบบตั้งตรงและเขื่อนของรีสอร์ทและร้านอาหาร ความยาวรวมประมาณ 2.50 กิโลเมตรจากการสำรวจในครั้งนี้ได้นำภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV ) มาประมวลผลด้วยกระบวนการโฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry) ซึ่งจะได้ภาพถ่ายออร์โธสมาจัดทำเป็นแผนที่ ทั้งนี้ จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำรวจ ติดตาม  และศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง บริเวณหาดแหลมเสด็จ และหาดเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง