สำรวจปะการังเกาะลันตา จ.กระบี่
  • 26 เม.ย. 2566
  • 148

วันที่ 25 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง สำรวจทรัพยากรปะการังบริเวณเกาะแร้งและกองหินร่องน้ำมาลาดี เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ ผลการสำรวจเบื้องต้นบริเวณเกาะแร้งพบกัลปังหา (Sea fan) แส้ทะเล (Sea whip) ปะการังแข็ง (Scleractinia) กระจายตัวบริเวณแนวหินที่ระดับความลึกน้ำ 2-4 เมตร ส่วนบริเวณกองหินร่องน้ำมาลาดีพบปะการังอ่อนสีชมพู (Pink soft corals) กระจายตัวรอบกองหิน นอกจากนี้ ยังพบกัลปังหา แส้ทะเล และปะการังแข็งกระจายตัวทั่วบริเวณที่ระดับความลึกน้ำ 3-5 เมตร พบขยะตกค้างบริเวณแนวกองหิน ได้แก่ เศษอวน เอ็น และถุงพลาสติก คุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ความเค็ม 33 พีพีที และอุณหภูมิน้ำ 29-30 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.05 ซึ่งทั้งสองบริเวณมีความสำคัญในเชิงระบบนิเวศทางทะเล และมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง