ร่วมปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสาคร
  • 26 เม.ย. 2566
  • 645

วันที่ 25 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน โดยมีนายสุวัช สิงหพันธุ์ ประธานมูลนิธิคนสร้างป่า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้แทนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ และนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กล่าวถึงอำอาจหน้าที่และเขตพื้นที่ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทะเลชายฝั่ง มูลนิธิคนสร้างป่า นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 4010 สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ และหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ แปลงปลูกป่าชายเลน อ.เมืองสมุทสาคร จ.สมุทรสาคร
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนบริเวณดังกล่าวให้กลับคืนมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ดังเดิม รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ ได้มีการมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิคนสร้างป่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการปลูกฟื้นฟูป่าทั่วประเทศ ตลอดจนกิจกรรมปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน กล้าไม้พันธุ์ป่าชายเลนประเภทโกงกางใบเล็ก จำนวนปลูก 710 ต้น เพื่อมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกในพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน จำนวน 1 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับชุมชน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง