ทช. ร่วมหารือการเตรียมความพร้อมจัดทำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง
  • 2 พ.ค. 2566
  • 131

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมจัดทำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน ในการนี้ นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิศักดิ์ ทัศนี ผู้นำเยาวชนกลุ่ม Beach For Life ตลอดจนคณะทำงานจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2566 กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า กำหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง ในการนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนคำจำกัดความในเนื้อหาของนิยามด้านการกัดเซาะชายฝั่งให้กระชับ เข้าใจง่าย และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง