ทช. จัดประชุมการมีส่วนร่วมต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 5
  • 3 พ.ค. 2566
  • 588

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 5 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ตลอดจนผู้แทนจากองค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 21 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบีบี 205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงการปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำขึ้น โดยกรม ทช. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร่างฉบับนี้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นกลไก เครื่องมือกฎระเบียบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแลถชายฝั่งให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิ และเป็นแผนที่บูรณาการร่วมกับการจัดการใช้ประโยชน์ทะเลด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความมั่นคง และยั่งยืน อย่างสมบูรณ์ในอนาคต อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง