กรม ทช. ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  • 3 พ.ค. 2566
  • 588

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายขวัญชัย ดวงสถาพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เป็นผู้บรรยายถึง หัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติสู่การปฏิบัติภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง