ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน จ.ชลบุรี
  • 3 พ.ค. 2566
  • 569

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน ในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของราษฎร ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 1 แปลง / 1 ราย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลนสำหรับการดำเนินงานได้ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และรับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินในการนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง