จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม
  • 3 พ.ค. 2566
  • 697

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับศรชล.สมุทรสงคราม/กอ.รมน.สมุทรสงคราม/มทบ.๑๖/บก.ปทส./ทสจ.สมุทรสงคราม/รร.วัดคลองโคน/อสทล. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันป่าชายเลนแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมควร อนันทศรี ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงาน ทสจ.สมุทรสงคราม  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยปลูกป่าชายเลนภายในพื้นที่โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณชายฝั่งทะเล ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โดยได้ปลูกป่าชายเลน จำนวน 1 ไร่ ใช้ต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 700 ต้น มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง