จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง จ.กระบี่
  • 3 พ.ค. 2566
  • 137

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ จ.กระบี่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านท่าคลอง หมู่ 9 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ประมาณ 30 คน  โดยชุมชนได้มีการสะท้อนปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายหาดรวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันของชายหาดในพื้นที่ และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะนำปัญหาสะท้อนที่ได้จากการจัดกิจกรรมประสานเพื่อหาแนวทางในการจัดการร่วมกันต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง