ติดตามผลการฟื้นฟูหญ้าทะเล บ้านเกาะเตียบ จ.ชุมพร ตามโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
  • 5 พ.ค. 2566
  • 249

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ติดตามผลการฟื้นฟูหญ้าทะเล บ้านเกาะเตียบ จังหวัดชุมพร ที่ดำเนินการปลูกเมื่อปี 2562 ตามโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พบว่าหญ้าทะเลมีอัตรารอดประมาณ 90%  มีการเจริญเติบโตดี มีการพัฒนาของใบและรากดี ความยาวใบเฉลี่ย 116 เซนติเมตร ความกว้างใบเฉลี่ย 2 เซนติเมตร มีบางกอที่ใบขาดเหลือแค่ 10-20 เซนติเมตร คาดว่าน่าจะเกิดจากการกัดกินของเต่าทะเลและสัตว์น้ำบางชนิด (ประมาณ 10%) พบการออกดอกออกผล  ประมาณ 33% พบต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดน้อยมาก  ตรวจนับจำนวนต้นหญ้าทะเลในแต่ละกอเฉลี่ย 37 ต้น ซึ่งจากเดิมปี 62 ปลูกไว้กอละ 16 ต้น  สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ด้วยเครื่องมืออวนลอยปลา พบปลา 18 ชนิด ปู 3 ชนิด และหอย 2 ชนิด ปลาหางควาย เป็นปลาชนิดเด่น คุณภาพน้ำเบื้องต้น อุณหภูมิ 32.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31 พีพีที  ความเป็นกรด-ด่าง 7.79 ความลึก 0.9-1.6 ม. และความโปร่งใส 0.5 ม. และได้เก็บตัวอย่างตะกอนดินเพื่อนำไปวิเคราะห์หาขนาดอนุภาคตะกอนดิน อินทรีย์สารในดิน รวมถึงสัตว์ทะเลหน้าดินในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง